Algemene praktijkvoorwaarden

Algemene praktijkvoorwaarden

1 Voor actuele prijzen zie Agenda en Prijzen
2 Voor een sessie kun je het best makkelijk zittende kleding aan doen. Bij voorkeur geen riemen en andere harde attributen, dit kan je belemmeren in je beweging en expressie.
3 Indien het niet mogelijk is je afspraak na te komen, bel of mail dan uiterlijk 24 uur voor aanvang om je af te melden. Is dit niet het geval, dan wordt de verschuldigde sessietarief in rekening gebracht.
4 Medische intake moet volledig ingevuld worden. Indien blijkt dat belangrijke medische informatie achterwege is gelaten, kan de therapeut besluiten tot stoppen van de therapie.
5 Indien nodig, wordt in overleg met jou contact opgenomen met je huisarts en/of andere hulpverleners/instantie. Informatie aan derden wordt slechts verstrekt na schriftelijke toestemming van jou.
6 Fysieke aanraking is integraal onderdeel van lichaamsgerichte therapie. Cliënt en therapeut maken daarbij wederzijds gebruik van de stopcode en respecteren elkaars grenzen. Therapeut is transparant over zijn/haar eigen gedrag bij vragen om opheldering van de cliënt.
7 Therapeut houdt zich aan uitvoering van de regels volgens de wet op privacy. (Zie informatie volgende pagina en mijn website www.eigem.nu/privacy-verklaring/).
8 Wanneer om welke reden dan ook lichaamsgerichte therapie niet meer passend is, zal ik dit benoemen en indien mogelijk, zorgdragen voor een eventuele verwijzing van een andere vorm van therapie en/of hulpverlening.
9 Cliënt kan ingeval van klacht of conflict, gebruik maken van de CAM COOP regeling ( o.v.m. registratienummer SBLP18086108)
10 Gedurende een serie sessies, langer dan 8x, wordt er aandacht gegeven aan tussenevaluaties. Dit als ondersteunend voor overzicht en reflectie op helingsproces en het mogelijk bijstellen van de hulpvraag van de cliënt.
11 Therapie wordt afgerond in samenspraak met de cliënt. Indien cliënt aangeeft onmiddellijk te willen stoppen om wat voor reden dan ook, heeft cliënt nog recht op 1 afrondingsgesprek. Deze is gratis.

Bijzondere bepalingen

Verhindering therapeut
Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

Aansprakelijkheid
De therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
Bij geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de RBCZ of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Voor informatie zie https://www.sblp.nl/index.php/klachten
(WKKGZ geregeld bij CAM COOP onder nummer SBLP4095701 Voor verdere informatie: www.camcoop.nl)
De client heeft, binnen de muren van de praktijk, recht op inzage van de verslaglegging van de sessies.
Medisch/psychisch welbevinden
Cliënt heeft de medische vragenlijst zoals ingevuld tijdens het intakegesprek naar volle waarheid en bij volledig bewustzijn ingevuld en ondertekend.

Cliënt zal alle medische en psychische aspecten die gedurende de tijd van de sessies naar voren komen ook uiten aan de therapeut.

Cliënt is zich er van bewust dat de therapeut geen arts is en zal zich ten alle tijden in verbinding stellen met de reguliere medische sector, indien er sprake is van een medisch probleem.

Cliënt neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het risico bij de begeleiding vanuit de praktijk bij medische of psychische klachten. Indien nodig is er ook (vooraf) overleg met derden.

Cliënt is bekend met het feit dat er geen sessies gevolgd mogen worden indien er sprake is verhoogd alcoholgebruik of drugsgebruik

Aanraking bij Lichaamsgerichte Therapie sessies ( integratieve therapie)
– Cliënt is zich er van bewust dat er tijdens de (lichaamsgerichte) therapie sessies aanraking door de therapeut kan voorkomen. Deze aanrakingen zijn relevant voor de therapie.
– Bij twijfel of onwetendheid over de aanraking zal cliënt de therapeut vragen naar diens motivatie. De therapeut dient hier transparant over te zijn.
– Zowel cliënt als therapeut geven beiden hun eigen grenzen aan en nemen daar verantwoording voor. Hiervoor wordt o.a. de stopcode gebruikt tijdens de sessies. En/of ingebracht bij reflectie en evaluatie.
– Zowel therapeut als cliënt respecteren elkaars grenzen, waarbij geen fysiek of ander geweld tegen elkaar gebruikt mag worden.

 

 

 

 

 

Contact

Witte de Withstraat 31 
3814 TA Amersfoort 

T 033 4728917
M 06 20891191
welkom@eigem.nu